ข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น

หน้าแรก / ข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น
ปีที่ได้รับคัดเลือก :
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สังกัดภาควิชา คณะ ปีที่ได้รับคัดเลือก สาขาที่ได้รับคัดเลือก
1
4320343066
นาย พุฒิพงศ์ สุดหล้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์โยธา 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
2
5702061856017
นาย โพไซ บูลม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารเทคนิคศึกษา 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3
3256507
นาย ทายาท กาญจนะจิตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
4
4010280206
นาย พิชัย จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
5
65-9
นาย พิชิต ธีรชัยไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
6
3720181084
ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ พรหมดำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์เครื่องกล 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
7
3592112
น.ส. เพ็ญพิมล ลือขจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2565 สาขาบริการสังคม
8
5152090048
ผศ.ดร. ณัทเดชาธร พวงเงินมาก บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ 2565 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
264155
ผศ.ดร. สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
10
65-6
นาย โกมล บัวเกตุ คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
11
3371032
นาย สุธีรพันธุ์ สักรวัตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
12
3399009
รศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
13
5916011956087
นาง ปิยะนุช สัมฤทธิ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
14
254162
นาย สิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2565 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
15
65-2
นาย อรรถพล สังขวาสี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2565 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
16
4338550249
นาย ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 2565 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา
17
264126
นาย มานพ มานะสกุลกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2565 สาขาบริการสังคม
18
3043120
นาย สุรพงศ์ ตั้งธราธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 2565 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
19
272718
นาย สมบุญ รุจิวรารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 2564 สาขาบริการสังคม
20
3493101
รศ.ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์โยธา 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

  • ทั้งหมด 281 รายการ

ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

Social Media