ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อัพเดต : 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป นั้น

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวน 21 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

2. นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

3. ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ สาขาวิชาการ

5. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล บุญกาญจน์วนิชา สาขาวิชาการ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรืองสาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

8. ดร.รสยา เธียรวรรณ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

9. ดร.มนัส ชูผกา สาขาธุรกิจภาคเอกชน

10. นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล สาขาธุรกิจภาคเอกชน

11. นายอนุชัย สายเกื้อกูล สาขาธุรกิจภาคเอกชน

12. นายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

13. นายอดุลย์ หุ่นนาค สาขาธุรกิจภาคเอกชน

14. นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

15. ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล สาขาบริการสังคม

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย ต.ศิริวัฒนา สาขาบริการสังคม

17. ดร.รณพรหม ชุนงาม สาขาบริการสังคม

18. ดร.กมลศักดิ์ สุระดม สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

19. นายสุธีร์ จรัสจารุมนต์ สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

20. นายสุเทพ พงศ์ปูชนีย์กุล สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

21. นายกฤษณ์ เอื้อสุนทรนพ สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ข่าวอื่นๆ

 • พิธีประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.”

  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566

  อัพเดต: 17 กรกฎาคม 2566
  อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

  อัพเดต: 23 มกราคม 2566
  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. และ สศวพ. จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ