ข้อความต้อนรับ

หน้าแรก / ข้อความต้อนรับ
ข้อความต้อนรับ อัพเดต : 27 พฤศจิกายน 2561

วันรวมน้ำใจชาว มจพ. “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

งานวันรวมน้ำใจ มจพ. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 65 ปี

มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิชาการชั้นสูง งานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และเพื่อแสดงความเคารพผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี จึงกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ในจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ครบ 65 ปี “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

รายละเอียดศิษย์เก่าดีเด่น https://together.kmutnb.ac.th/index.php

วิดีทัศน์ศิษย์เก่าดีเด่น https://youtube.com/playlist...