มจพ. ครบรอบ “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 63 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดย มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ

กิจกรรมล่าสุด

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

 • 3720181084

  ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ พรหมดำ

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 65-2

  นายอรรถพล สังขวาสี

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 4010280206

  นายพิชัย จันทร์มณี

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 3399009

  รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 5702061856017

  นายโพไซ บูลม

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 65-6

  นายโกมล บัวเกตุ

  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
 • 3043120

  นายสุรพงศ์ ตั้งธราธร

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 5152090048

  ผศ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก

  สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 4338550249

  นายชัยนรินทร์ ชลธนานารถ

  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา
 • 65-9

  นายพิชิต ธีรชัยไพศาล

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 5916011956087

  นางปิยะนุช สัมฤทธิ์

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 3256507

  นายทายาท กาญจนะจิตรา

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 3371032

  นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 4320343066

  นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 264155

  ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
 • 264126

  นายมานพ มานะสกุลกิจ

  สาขาบริการสังคม
 • 3592112

  น.ส.เพ็ญพิมล ลือขจร

  สาขาบริการสังคม
 • 254162

  นายสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า

  สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

Social Media

ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


ปณิธาน

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”