พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ เป็นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ มจพ. จึงจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยในปีนี้จัดให้มีพิธีเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทร์ มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายนามในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชาการ
1. ผศ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
2. ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ สาขาวิชาการ
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล
4. นายคมสัน สุวรรณอัมพา
5. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
6. นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร
สาขาธุรกิจภาคเอกชน
8. ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง
9. นายชินเดช เมธารมณ์
10. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล
สาขาบริการสังคม
11. ดร.ธภัทร อาจศรี
12. ดร.เรวัต สุนทรวิภาต สาขาบริการสังคม
13. นายมนัส ศรีวานิชภูมิ
14. นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง ( ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 )
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในวันรวมน้ำใจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ