มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมอย่างสม่ำเสมอ เป็นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังมีรายนามในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
2. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
5. ดร.สมิช บัตรเจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายจิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
8. นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
9. ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
10. ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
11. ดร.กำธร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
12. นายรณศักดิ์ โมมิน สาขาบริการสังคม
13. นายสมบุญ รุจิวรารัตน์ สาขาบริการสังคม
14. ดร.พรชัย สาเมือง สาขาบริการสังคม
15. ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ สาขาบริการสังคม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา สาขาบริการสังคม
17. นายพรศักดิ์ เยาดำ สาขาบริการสังคม
18. นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์ สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในวันรวมน้ำใจ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

ลิงค์เกียรติประวัติและวิดีโอแนะนำศิษย์เก่าดีเด่น https://together.kmutnb.ac.th/honor_person_list/ho...

กิจกรรมอื่นๆ